THĂNG LONG - T.D.K

Chất lượng tạo nên sự khác biệt
Avatar
Bài đăng, 11/03/2020
By Administrator

 

    04/03/2020

 

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) nhận được công văn số 157/QLKT-DN ngày 02/03/2020 của Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát Kế toán, Kiểm toán) và công văn số 1265/UBCK-GSĐC ngày 02/03/2020 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) trả lời công văn số 013-2020/VACPA ngày 14/02/2020 của VACPA về việc kiến nghị lùi thời hạn nộp báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán do tác động của dịch Covid –19.

 

 

Về quy đinh pháp lý về thời hạn nộp báo cáo tài chính năm, công văn số 157/QLKT-DN của Bộ Tài chính nêu: “Pháp luật chung về kế toán không có quy định cụ thể các trường hợp doanh nghiệp được hoãn nộp và công khai báo cáo tài chính năm”.

Đối với việc tạm hoãn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, cả 2 công văn trả lời của Bộ Tài chính và UBCKNN cùng nêu: “Việc tạm hoãn công bố thông tin được thực hiện theo quy định tại Điều 6, Thông tư số 155/2015/TT-BTC”

Đối với vướng mắc và xử lý vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến ảnh hưởng của dịch Covid - 19, tại điểm 2 của công văn số 157/QLKT-DN, Bộ Tài chính hướng dẫn: “Trường hợp doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid – 19 dẫn đến không kịp nộp và công khai báo cáo tài chính theo thời hạn quy định, đề nghị có văn bản gửi Bộ Tài chính nêu rõ bằng chứng ảnh hưởng của dịch Covid – 19 đến việc nộp và công bố thông tin theo quy định. Căn cứ nội dung phản ánh của doanh nghiệp, Bộ Tài chính sẽ có hướng dẫn cụ thể để tháo gỡ các vướng mắc của đơn vị theo quy định của pháp luật.”

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát Kế toán, Kiểm toán) và UBCKNN, VACPA đề nghị:

1 – Các doanh nghiệp kiểm toán thông báo, trao đổi với khách hàng (các đơn vị được kiểm toán) để các doanh nghiệp thực hiện theo hướng dẫn nêu trên của Bộ Tài chính trong trường hợp doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19.

2 – Đối với các công ty phải công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, các doanh nghiệp kiểm toán thông báo, trao đổi với khách hàng (các đơn vị được kiểm toán) là các công ty đại chúng để các công ty đại chúng thực hiện các thủ tục liên quan đến tạm hoãn công bố thông tin (nếu có lý do bất khả kháng do ảnh hưởng bởi Dịch Covid – 19), như sau:

- Công ty đại chúng công bố việc tạm hoãn công bố thông tin và nêu rõ lý do tạm hoãn công bố thông tin;

- Báo cáo tạm hoãn công bố thông tin đến UBCKNN và Sở giao dịch chứng khoán;

- Công ty đại chúng phải công bố đầy đủ thông tin mà trước đó chưa công bố ngay sau khi đã khắc phục được tình trạng bất khả kháng theo quy định.

Ông/Bà vui lòng xem văn bản trả lời số 157/QLKT-DN của Bộ Tài chính và văn bản trả lời số 1265/UBCK-GSĐC của UBCKNN đính kèm công văn này.

Link Công văn:

http://vacpa.org.vn/Page/Download.aspx?fileid=2044

http://vacpa.org.vn/Page/Download.aspx?fileid=2045

http://vacpa.org.vn/Page/Download.aspx?fileid=2045

http://vacpa.org.vn/Page/Download.aspx?fileid=2046

  • Thăng Long-T.D.K
  • Slogan Thăng Long TDK
Bình luận bài viết
Bài viết cùng chuyên mục
WHO khuyến cáo cách phòng chống Covid-19 tại nơi làm việc

WHO khuyến cáo cách phòng chống Covid-19 tại nơi làm việc

Tin tức/ 09.03.2020
Quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước

Quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước

Tin tức/ 03.03.2020
Bộ Tài chính lấy ý kiến điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế TNCN

Bộ Tài chính lấy ý kiến điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế TNCN

Tin tức/ 03.03.2020
Thiết kế website bởi OnBig.Net