THĂNG LONG - T.D.K

Chất lượng tạo nên sự khác biệt
Avatar
Bài đăng, 18/03/2020
By Administrator

Bộ Tài chính ban hành Đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam

    17/03/2020

 

Bộ Tài chính vừa có quyết định 345/QĐ-BTC ngày 16/03/2020 phê duyệt Đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam, với mục tiêu và lộ trình áp dụng như sau:

 

 

Mục tiêu tổng quát của Đề án là:

  •  Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về tài chính, kế toán, tạo dựng công cụ quản lý hiệu lực, hiệu quả cho công tác quản trị, điều hành tại doanh nghiệp cũng như việc quản lý, giám sát của cơ quan chức năng Nhà nước trong giai đoạn mới, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước;
  • Góp phần nâng cao tính minh bạch, hiệu quả của các thông tin tài chính, nâng cao trách nhiệm giải trình của doanh nghiệp, bảo vệ môi trường kinh doanh, bảo vệ lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, góp phần thúc đẩy hội nhập của nền kinh tế Việt Nam với khu vực và thế giới.

Về lộ trình áp dụng đối với IFRS:

  • Giai đoạn chuẩn bị (2020 – 2021): Đến trước tháng 12/2020 hoàn thành bản dịch IFRS sang tiếng Việt. Đến trước tháng 3/2021 ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản qui phạm pháp luật phù hợp với công bố bản dịch. Đến trước 15/11/2021, ban hành văn bản qui phạm pháp luật về cách thức áp dụng IFRS và một số cơ chế tài chính liên quan đến áp dụng IFRS. Trong giai đoạn này, đồng thời thực hiện đào tạo nhân lực và triển khai cho các doanh nghiệp. 
  •  Giai đoạn 1, áp dụng tự nguyện (2022 – 2025): Áp dụng cho các doanh nghiệp có nhu cầu và đủ nguồn lực, bao gồm các doanh nghiệp lập báo cáo tài chính hợp nhất là công ty mẹ của tập đoàn kinh tế Nhà nước qui mô lớn hoặc có khoản vay được tài trợ bởi các định chế tài chính quốc tế, công ty mẹ niêm yết, công ty đại chúng qui mô lớn chưa niêm yết... doanh nghiệp lập báo cáo tài chính riêng là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là công ty con của công ty mẹ ở nước ngoài
  • Giai đoạn 2, áp dụng bắt buộc (sau năm 2025):

(1) Đối với Báo cáo tài chính hợp nhất: 

- Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện áp dụng IFRS của giai đoạn 1, Bộ Tài chính căn cứ nhu cầu, khả năng sẵn sàng của các doanh nghiệp và tình hình thực tế, quy định phương án, thời điểm bắt buộc áp dụng IFRS để lập báo cáo tài chính hợp nhất cho từng nhóm doanh nghiệp thuộc các đối tượng cụ thể như sau:

+ Công ty mẹ của tập đoàn kinh tế Nhà nước;

+ Công ty mẹ là công ty niêm yết;

+ Công ty đại chúng quy mô lớn là công ty mẹ chưa niêm yết;

+ Công ty mẹ quy mô khác.

- Các công ty mẹ khác không thuộc đối tượng bắt buộc áp dụng nêu trên có nhu cầu và đủ nguồn lực, thông báo cho Bộ Tài chính trước khi tự nguyện áp dụng IFRS để lập báo cáo tài chính hợp nhất.

(2) Đối với báo cáo tài chính riêng:

- Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện áp dụng IFRS của giai đoạn 1, Bộ Tài chính căn cứ nhu cầu, khả năng sẵn sàng của các doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và tình hình thực tế, quy định phương án, thời điểm áp dụng bắt buộc hoặc áp dụng tự nguyện IFRS để lập báo cáo tài chính riêng cho từng nhóm đối tượng, đảm bảo tính hiệu quả và khả thi.

Đối với phương án xây dựng, ban hành và áp dụng VFRS:

Giai đoạn chuẩn bị (2020 – 2024). Giai đoạn triển khai áp dụng (từ năm 2025) áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, thành phần kinh tế hoạt động tại Việt Nam, trừ đối tượng áp dụng IFRS, doanh nghiệp siêu nhỏ. Trong quá trình triển khai thực hiện, Bộ Tài chính thường xuyên rà soát lại VFRS, cập nhật những thay đổi của IFRS để đảm bảo VFRS phù hợp ở mức độ cao nhất với thông lệ quốc tế.

Link Download văn bản: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1sxppWbOhsYDHHuFG9Ma6x1ViNjKTpSVW

  • Thăng Long-T.D.K
  • Slogan Thăng Long TDK
Bình luận bài viết
Bài viết cùng chuyên mục
WHO khuyến cáo cách phòng chống Covid-19 tại nơi làm việc

WHO khuyến cáo cách phòng chống Covid-19 tại nơi làm việc

Tin tức/ 09.03.2020
Quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước

Quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước

Tin tức/ 03.03.2020
Bộ Tài chính lấy ý kiến điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế TNCN

Bộ Tài chính lấy ý kiến điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế TNCN

Tin tức/ 03.03.2020
Thiết kế website bởi OnBig.Net